kapa kulture

This blog is dedicated to Hawaiian kapa and matters related to Hawai'i nei…kuku kapa e!

Archive for the tag “hawaiian word of the day”

Hawaiian Word of the Day: manaʻo ʻiʻo

manaʻoʻiʻo: Faith, confidence; to have faith, confidence; to believe. Kumu manaʻoʻiʻo, creed. Pelika o ka manaʻoʻiʻo, covenant of faith. Ua manaʻoʻiʻo i ke Akua, [he] believes in God.

Post Navigation