kapa kulture

This blog is dedicated to Hawaiian kapa and matters related to Hawai'i nei…kuku kapa e!

Hawaiian Word of the Day: pono’ī

pono’ī: Self, own; private, personal; directly, exactly. ‘O wau pono’ī, his own. Hawai’i pono’ī, Hawaii’s own [own people]. No’u pono’ī kēia, this is my own. I mua pono’ī, directly in front. ‘I’o pono’ī, own flesh and blood. Kona mana’o pono’ī, his personal opinion. Nā hana loio nona pono’ī iho, attorney’s private practice (Pukui & Elbert, 1971).

Hawai’i Pono’ī (The National Anthem of the Hawaiian Kingdom, words by King David Kalākaua, 1874)

Hawai`i pono`ī
Nānā i kou mō`ī
Ka lani ali`i,
Ke ali`i

Hui:
Makua lani ē,
Kamehameha ē,
Na kaua e pale,
Me ka ihe

Hawai`i pono`ī
Nānā i nā ali`i
Nā pua muli kou
Nā pōki`i

Hawai`i pono`ī
E ka lāhui e
`O kāu hana nui
E u`iē

Hawai’i’s own
Look to your King
The Royal Chief
The Chief

Royal Father
Kamehameha
We shall defend
With spears

Hawai’i’s own
Look to your Chiefs
The children after you
The young

Hawai’i’s own
O Nation
Your great duty
Strive

Hawaii_Ponoi1

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: